0 รายการ
ราคา 0 บาท
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco
  • pidilitebamco

สินค้าราคาพิเศษ

21/12/2016 เวลา 14:03 น.

           เครื่องพ่นระบบไฮโดรลิคด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเครื่องพ่นแรงม้ำสูงด้วยเครื่องยนต์ของฮอนด้ำ ที่มีอัตรำควำมเร็วสูงสุด 12 ลิตร/นำที ด้วยแรงดันสูงสุด 228 บำร์ สำมำรถพ่นวัสดุที่มีควำมหนืดสูงหรือมีปริมำณของแข็ง 100% ได้ เช่น สีอะคีลิคและสีอีพ๊อกซี่ วัสดุกันซึมบิทูเมน อะครีลิคและโพลียูริเทน (มีส่วนผสมของไฟเบอร์) และสกิมโค้ทหรือโพลิเมอร์ชนิดพิเศษ (ไม่มีทรำยผสม) เป็นต้น ประกอบด้วยหัวพ่นหลำกหลำยขนำด ปืนพ่น สำยพ่น และตัวปั๊มลม เหมำะกับงำนพ่นพื้นที่ขนำดใหญ่ ดำดฟ้ำ หลังคำ Metal Sheet หลังคำกระเบื้อง ท่ำเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ แบริเออร์ หรือ โครงสร้ำงฐำน
Copyright : 2014 www.dr-fixit.co.th
บริษัทรับทำเว็บไซต์ By cw.in.th